Thursday, 17 November 2011

Some Bashi’s Riddles : Ensakuzo za Bashi

Some Bashi’s Riddles : Ensakuzo za Bashi

What is the English translation of the following reddles?

1. Sakwe lya : Nyama aba mwofi ci orhankamulega kushokoza = Nshungululu.
2. Sakwe lya Ca dunda nkwekwe = Muciragwa ngadabuzi
3. Sakwe lya « Langir’erhi « hirirà = Hyumpa hya bangere
4. Sâkwe lya « Hirira » = Hirhana.
5. Sakwe lya « Njira omuntu wani anashweka abalikunoboshi » = Irô
6. Sâkwe lya « Shaleulwe ahîre ci arharhaza omuhabagwalî e cibuno » = Njira
7. Sâkwe lya « Amm anhâ = Mugihuku wa Cirha emburho
8. Sâkwe lya « Njira omuntu wani ajira isu liguma » = Nsindane
9. Sâkwe Lya « Rhubâ omu murrhu basharhu cirhimuguma ankamurhenga rhurhankashega »=Jsiga
10. Sakwe Lya « Munzungu alialolera ahidirisha »= Muhula
11. Sakwe Lya « Nyâmà alimwofi C’anakuba Nyoko »= Bunterezi
12. Sakwe Lya « Bici Nyamana na Nyoko balwira » =Jhemba ly’erubibi
13. Sakwe Lya « Nyama alimwofi Ci’analenga Nyoko Ibâ »= Bufukulè bwanbembâ.
14. Sakwa Lya « Njira omuntu wani ajira kugulu kuguma »=Cihumyo
15. Sakwe Lya « Cîrimbugutu mbugutu »=Mahya wyâka Ishazala.
16. Sakwe Lya « Njira enyumpa yani erhajira lunvi »=Iji
17. Sakwe Lya « Wewarhenga ekuzimu rhuhè okumyanzi »=Mugondogwa cishimbu.
18. Sâkwe Lya « Nkashô abalama bici aciyikirâ ? »=Lummêlwa sêzi.
19. Sakwe Lya « Nzira omuntu wani ahâhinga hô anafuluka »=Lunvi.
20. Sakwe Lya « Nzirâ Omuntu wani atulîra e empegere ekuzimu »=bishângi bya kabemba.
21. Sakwe Lya « Musole mwinja eciribâ(kiliba)=Muhanga mushogolerè.
22. Sakwe Lya « Njira omuntu wani ayimangîra aku kugulu kuguma=Cihumye(irhana).
23. Sakwe Lya « Zarhalikanka nnina muguma »=1) Basirika, 2)Banabamasomo, 3) Mbasi’omunjira 4) Mahemba omulubanda.
24. Sakwe Lya « Keru ombulambo=Nyange.
25. Sakwe Lya « Carhenga e Rwanola ciyashamîre cagaluka ciyashamîre »=Izuba.

Informant: Modeste Muhandule

No comments:

Post a Comment